คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย


คุณมาลีรัตน์  ปลื้มจิตรชม

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบ


ศ.ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา

กรรมการ


ดร.ชิงชัย  หาญเจนลักษณ์

กรรมการ


คุณชินการ  สมะลาภา

กรรมการ

       


รศ.อรุณี  วิริยะจิตรา

กรรมการ


ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ


ศ.ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ


ศ.ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

 

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย


คุณมาลีรัตน์  ปลื้มจิตรชม

ประธานกรรมการตรวจสอบ


ศ.ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ

กรรมการตรวจสอบ


ศ.ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์

กรรมการตรวจสอบ


ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ

กรรมการตรวจสอบ

 
 

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย


ศ.ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา

ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 


ดร.ชิงชัย  หาญเจนลักษณ์

กรรมการบริหาร


คุณชินการ  สมะลาภา

กรรมการบริหาร


รศ.อรุณี  วิริยะจิตรา

กรรมการบริหาร

 

 

กลับสู่หน้าหลัก

 

 
 
 
 

 


     

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “APCO”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2531 ภายใต้ชื่อ บริษัท แนทเจอรัล คอสเมติคส์ รีเสิร์ช จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเสริมความงามและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดธรรมชาติ

ติดต่อเรา

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

  84/3 หมู่ 4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง

อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

  โทรศัพท์ : 053-581374    โทรสาร : 053-581375

  อีเมล์ : apco@apco.co.th