คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย


คุณมาลีรัตน์  ปลื้มจิตรชม

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบ


ศ.ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา

กรรมการ


ดร.ชิงชัย  หาญเจนลักษณ์

กรรมการ


รศ.อรุณี  วิริยะจิตรา

กรรมการ

       
   


ศ.ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ศ.ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

 


คุณมาลีรัตน์  ปลื้มจิตรชม

ประธานกรรมการตรวจสอบ


ศ.ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ

กรรมการตรวจสอบ


ศ.ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์

กรรมการตรวจสอบ

 
 

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

 


ศ.ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา

ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 


ดร.ชิงชัย  หาญเจนลักษณ์

กรรมการบริหาร


รศ.อรุณี  วิริยะจิตรา

กรรมการบริหาร

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก

 

 
 
 
 

 


     

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “APCO”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2531 ภายใต้ชื่อ บริษัท แนทเจอรัล คอสเมติคส์ รีเสิร์ช จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเสริมความงามและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดธรรมชาติ

ติดต่อเรา

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

  84/3 หมู่ 4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง

อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

  โทรศัพท์ : 053-581374    โทรสาร : 053-581375

  อีเมล์ : apco@apco.co.th