ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

 

 

ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

 

ตำแหน่งปัจจุบัน รองศาสตราจารย์

 

ประวัติการศึกษา

2507-2512 เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

2515-2517 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

2518-2522 ดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยบอนน์ ประเทศเยอรมันนี

 

ความชำนาญพิเศษ

Pharmacological activities of medicinal plants, especially, analgesic, antipyretic and anti-inflammatory, bronchodilator, antihypertensive, anti-ulcer, gastro¬intestinal stimulant or relaxant as well as central nervous system activities.

Toxicology testing: acute, subacute, subchronic and chronic toxicity as well as dermal toxicity. 

 

 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการวิจัย :

1. ฤทธิ์ ต้านการอักเสบ ระงับปวด และลดไข้ ของสารสกัดจากต้นโปร่งกิ่ว

2. ฤทธิ์ระงับปวด ต้านการอักเสบ และหดหลอดเลือดดำของต้นอัคคีทวาร

3. ฤทธิ์เป็นยาระบายของน้ำมะขาม

4. พิษเฉียบพลัน พิษกึ่งเรื้อรัง และฤทธิ์ระคายเคืองต่อผิวหนังของผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชไบโอเพส

5. ฤทธิ์ระงับปวดและต้านการอักเสบของน้ำมันเถาเอ็นอ่อนในสัตว์ทดลองและประสิทธิภาพในผู้ป่วย ข้อเข่าเสื่อมเทียบกับไดโคลฟิแนคเจล

 

ผู้ร่วมวิจัย

1. ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ระงับปวด และลดไข้ และการศึกษาความเป็นพิษของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์

 

ผลงานตีพิมพ์

51 เรื่อง ผลงาน 5 ปี สุดท้าย (2003-2007)

1. Taesotikul, T.; Panthong, A.; Kanjanapothi, D.; Verpoorte, R. and Scheffer, J.C.C. (2003).

Anti-inflammatory, antipyretic and antinociceptive activities of Tabernaemontana pandacaqui Poir. J. Ethnopharmacol. 84(1): 31-35

แหล่งทุน Ministry of Foreign Affairs and Leiden University, The Netherlands

 

2. Panthong, A.; Kanjanapothi, D.; Taesotikul, T.; Wongcome, T. and Reutrakul, V. (2003).

Anti-inflammatory and antipyretic properties of Clerodendrum petasites S. Moore. J. Ethnopharmacol. 85(1): 151-156

แหล่งทุน โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยทางเคมี

 

3. Trongsakul, S.; Panthong, A.; Kanjanapothi, D. and Tawat Taesotikul, T (2003). The analgesic, antipyretic and anti-inflammatory activity of Diospyros variegata Kruz. J. Ethnopharmacol. 85(2-3): 221-225

แหล่งทุน เมธีวิจัยอวุโส ศ.ดร. วิชัย ริ้วตระกูล

 

4. Rujjanawate, C.; Kamjanapothi, D. and Panthong, A. (2003).

Pharmacological effect and toxicity of alkaloids from Gelsemium elegans Benth. J. Ethnopharmacol. 89 (1): 91-95.

แหล่งทุน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

 

5. Witawaskul, P.; Panthong, A.; Kanjanapothi, D; Taesotikul, T. and Lertprasertkul, N. (2003).

Acute and subacute toxicities of the saponin mixture isolated from Schefflera lucantha Viguier. J. Ethnopharmacol. 89(1): 115-121

แหล่งทุน โครงการปริญญาเอกกายจนาภิเษก สำนักงานกองทุนการวิจัย

 

6. วิรวรรณ วิสิฐพงศ์พันธ์, วีรวรรณ เรืองยุทธการณ์, ไชยยง รุจจนเวช, อำไพ ปั้นทอง, อุษณีย์ วินิจเขตคำนวณ, นิรัชร์ เลิศประเสริฐสุข (2546) การทดสอบความเป็นพิษของน้ำสกัดใบรางจืด. วารสารสมุนไพร ปีที่ 10(2) หน้า 23-36

แหล่งทุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

7. Intahphuak, S.; Panthong, A., Kanjanapothi, D., Taesotikul, T., and Reutrakul, V. (2004).

Anti-inflammatory and analgesic activities of Mallotus spodocarpus Airy Shaw. J. Ethnopharmacol. 90(1): 69-72

แหล่งทุน โครงการปริญญาเอกกายจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 

8. Kanjanapothi, D.; Panthong, A.; Lertprasertsuke, N.; Taesothikul, T.; Rujjanawate, C.; Kaewpinit, D.; Sudthayakorn, R.; Choochote, W.; Chaithong, U.; Jitpakdi, A. and Pitasuwat, B. (2004).

Toxicity of crude rhizome extract of Kaempferia galanga L. (Proh Hom). J. Ethnopharmacol. 90(2-3): 359-365

แหล่งทุน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

 

9. Panthong, A.; Kanjanapothi, D.; Taesotikul, T.; Pankummoon, A. and Reutrakul, V (2004).

Anti-inflammatory activity of methanolic extracts from Ventilago harmandiana Pierre. J. Ethnopharmacol. 91(2-3): 237-242

แหล่งทุน เมธีวิจัยอวุโส ศ.ดร. วิชัย ริ้วตระกูล

 

10. Thanaporn, S,; Jaijoy, K.; Thamaree, S.; Inganinan, K. and Panthong, A. (2005). Acute and subchronic toxicity study of the ethanol extract from the rhizome of Cyperus rotundus Linn. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 32 (1-2): 15-22

แหล่งทุน สำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ

 

11. Thanaporn, S,; Jaijoy, K.; Thamaree, S.; Inganinan, K. and Panthong, A. (2005). Acute and subchronic toxicity study of the ethanol extract from Alternanthera philoxeroides Griseb. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 32 (1-2): 7-14

แหล่งทุน สำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ

 

12. Thanaporn, S,; Jaijoy, K.; Thamaree, S.; Inganinan, K. and Panthong, A. (2006). Acute and subchronic toxicity study of the ethanol extract from Lonicera japonica Thumb. J. Ethnopharmacol. 107 (3): 370-373

แหล่งทุน สำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ

 

13. Khonsung, P.; Nansupawat, S; Jesadanont, S.; Chantharateptawan , V. and Panthong, A (2007).

Anti-inflammatory and analgesic activities of water extract of Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke. Thai J. Pharmacol. 28(3), 2006

แหล่งทุน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

14. Panthong, A.; Supraditaporn, W.; Kanjanapothi, D.; Taesotikul, T. and Reutrakul, V.(2007).

Analgesic, anti-inflammatory and venotonic effects of Cissus quadrangularis Linn. J. Ethnopharmacol. 110 (2): 264-270

แหล่งทุน ศูนย์นวัตกรรมทางเคมี:โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยทางเคมี

 

15. Panthong, A.; Noekaew, P.; Kanjanapothi, K.; Taesotikul, T.; Anantachoke, N. and Reutrakul, V.(2007).

Anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activities of Garcinia hanburyi Hook f. J. Ethnopharmacol. 111(2): 335-340

แหล่งทุน ศูนย์นวัตกรรมทางเคมี:โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยทางเคมี

 

16. Wongcome, T.; Panthong, A.; Kanjanapothi, D.; Taesotikul, T.; Lertprasertsuk, N. and Jesadanont, S. (2007).

Hypotensive effect and toxicology of the extract from Coscinium fenestratum (Gaertn) Colebr. . J. Ethnopharmacol. 111 (3): 468-475

แหล่งทุน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 

งานวิจัยที่กำลังทำ

1. ฤทธิ์ ต้านการอักเสบ ระงับปวด และลดไข้ ของสารสกัดจากต้นโปร่งกิ่ว

แหล่งทุน ศูนย์นวัตกรรมทางเคมี:โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยทางเคมี

สถานภาพในการทำวิจัย 90%


2. ฤทธิ์ระงับปวด ต้านการอักเสบ และหดหลอดเลือดดำของต้นอัคคีทวาร

แหล่งทุน ศูนย์นวัตกรรมทางเคมี:โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยทางเคมี

สถานภาพในการทำวิจัย 90%


3. ฤทธิ์เป็นยาระบายของน้ำมะขาม

แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ งบประมาณแผ่นดิน 2549-2551

สถานภาพในการทำวิจัย 40%


4. ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ระงับปวด และลดไข้ และการศึกษาความเป็นพิษของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์

แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปี 2550-2551

สถานภาพในการทำวิจัย 50%


5. พิษเฉียบพลัน พิษกึ่งเรื้อรัง และฤทธิ์ระคายเคืองต่อผิวหนังของผลิตภัณฑ์กำจัดสัตรูพืชไบโอเพส

แหล่งทุน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานภาพในการทำวิจัย 50%


6. ฤทธิ์ระงับปวดและต้านการอักเสบของน้ำมันเถาเอ็นอ่อนในสัตว์ทดลอง และประสิทธิภาพใน ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมเทียบกับไดโคลฟิแนคเจล

แหล่งทุน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 10 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และทุน ศูนย์นวัตกรรมทางเคมี:โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยทางเคมี เริ่ม พฤศจิกายน ปี 2550

สถานภาพในการทำวิจัย 2%

 

 

 

 


     

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “APCO”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2531 ภายใต้ชื่อ บริษัท แนทเจอรัล คอสเมติคส์ รีเสิร์ช จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเสริมความงามและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดธรรมชาติ

ติดต่อเรา

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

  84/3 หมู่ 4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง

อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

  โทรศัพท์ : 053-581374    โทรสาร : 053-581375

  อีเมล์ : apco@apco.co.th